Aktuální certifikáty Current certificates
Na této stránce jsou publikovány certifikáty vydané pro Roman Krejčí - RK Solution. This page contains cerificates issued for Roman Krejčí - RK Solution company

Kořenový certifikát certifikační autority RK Solution.(dat.vydání 8.březen 2012)
Chcete-li, aby váš systém důvěřoval všem certifikátům od naší firmy,  nainstalujte tento kořenový certifikát do úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů.
RK Solution Root CA certificate.(date issued march 8. 2012)
If you want that your system trusts all certificates issued by our company, install the certificate in the Trusted CA Certificate Store on your computer.
stáhnout - download: download certificate   sha1 miniatura - sha1 fingerprint:  4870 a46f e9ee 6f6f 916e 975e 29b3 e08e d6b1 1868

Návod pro instalaci certifikátů
 • Certifikát si stáhněte a uložte na disk vašeho počítače.
 • S vyjímkou instalace Kořenového certifikátu certifikační autority na systémech Windows Vista postupujte takto:
  1. Na systémech se správou uživ. účtů se přihlašte jako administrátor.
  2. Poklikněte na stažený certifikát a dále postupujte podle instrukcí. Při dotazu na umístění certifikátu nechte systém vybrat umístění automaticky.
 • Kořenový certifikát certifikační autority RK Solution na Windows Vista: 
  1. Přihlašte se jako administrátor.
  2. Současným stiskem tlačítek "Windows" a "R" spusťte dialog "Spustit".
  3. Do editačního pole napište "mmc" (bez uvozovek) a odentrujte.
  4. V menu "konzola" vlevo nahoře vyberte "Přidat nebo odebrat modul snap-in"
  5. Zobrazí se dialogové okno obsahující instalované moduly snap-in s tlačítkem "Přidat". Stiskněte toto tlačítko.
  6. Objeví se seznam modulů, které je možné přidat. Vyberte modul "certifikáty" a stiskněte "přidat". 
  7. Zobrazí se další dialog, ve kterém zaškrtnete volbu "účet počítače" a stiskněte tlačítko další.
  8. Na další stránce diaolgu vyberte možnost "Místní počítač (počítač na kterém je spuštěna tato konzole) a stiskněte dokončit. Zavřete aktuální dialog.
  9. V dialogu se seznamem modulů se objeví modul "certifikáty". Stiskněte OK
  10. Dialog se zavře a ve stromovém seznamu v okně konzole se objeví struktura certifikátů. Vyberte větev   "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a v ní uzel "certifikáty".
  11. Pravým tlačítkem myši zobrazíte menu. V něm vyberte položku "Všechny úkoly" a v ní podpoložku "importovat"
  12. Objeví se průvodce importem certifikátu. Dále postupujte podle instrukcí, zadejte umístění staženého certifikátu RKS_RootCertificate.p7b a při dotazu na úložiště certifikátu ponechte předvolené úložiště  "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady". Na závěr stiskněte "Dokončit"

 

Certificate installation instructions
 • Download the certificate and store it on your hard drive.
 • With the exception of Root CA Certificate on Windows Vista systems, please proceed as follows:
  1. Log in as Administrator where applicable.
  2. Doubleclick on the downloaded certificate and follow the instructions. During certificate store prompt accept the default option "automatic selection of certificate store".
 • RK Solution Root CA Certificate on Windows Vista: 
  1. Log in as administrator.
  2. Simultaneously press both "Windows" and "R" keys, which will launch "Run" dialog.
  3. Enter "mmc" (without quotes) and press ENTER. This will launch MMC console.
  4. Choose “File”, “Add/Remove Snap-in” menu command,  the list of snap-ins appears, choose Certificates, choose Add command. The “Certificates snap-in” dialog appears, choose [x]”Computer account” radio button.  “Select computer” dialog appears, choose “Local computer”.
  5. The “Certificates (Local computer)” snap-in node appears in MMC left window. Select “Certificates (Local computer)”-“Trusted Root Certification Authorities” – “Certificates” node. Choose “All Tasks” – “Import…” context menu command on “Certificates” node.
  6. Import the RKS_RootCertificate.p7b certificate. During certificate store prompt, accept the default option "Trusted Root Certification Authorities"
Certifikáty vydané do r. 2012       Certificates issued before 2012